Algemene voorwaarden

“A gift of happiness”

Algemene voorwaarden

versie geldig vanaf 1 januari 2021.

 1. Algemeen
  1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Bellyflowers.
  De voorwaarden zijn voor iedereen toegankelijk en beschikbaar op de website www.bellyflowers.nl

1.2 Identiteit van het bedrijf

Bellyflowers

Lisztstraat 386

2551 TR Den Haag

Email adres: info@bellyflowers.nl

KVK-nummer: 75071169

Btw-nummer: NL179626991B01

1.3 Door het plaatsen van een bestelling geeft u aan akkoord te gaan met de leverings- en betalingsvoorwaarden. Bellyflowers behoudt zich het recht voor haar leverings- en/ of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de termijnen te wijzigen.

1.4 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet erkend door Bellyflowers.

1.5 Bellyflowers garandeert dat het geleverde product beantwoordt aan de overeenkomst en specificaties zoals vermeld in het aanbod.

 1. Levering
  2.1 Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.

2.2 In overeenstemming met de Richtlijn Verkoop op Afstand zal Bellyflowers bestellingen in ieder geval binnen 30 dagen verwerken.
Indien dit niet mogelijk is (doordat het bestelde artikel niet of niet meer leverbaar is, er is om andere redenen vertraging of een bestelling kan niet dan wel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd) ontvangt de consument hiervan binnen een maand na plaatsing van de bestelling bericht. En in dat geval heeft de klant het recht om de bestelling kosteloos te annuleren.

2.3 Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.

2.4 Aan de leveringsplicht van Bellyflowers zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door Bellyflowers geleverde zaken een keer aan de koper zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inclusief de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering.

2.5 Alle op de website genoemde termijnen zijn indicatief. Aan voornoemde termijnen kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.

 1. Prijzen
  3.1 Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken of de fabrikant/leveranciers tussentijdse prijsverhogingen doorvoert.

3.2 Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en typefouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

3.3 Alle prijzen op de site zijn in euro’s en inclusief 21% BTW.

 1. Zichttermijn/ herroepingsrecht
  4.1 Indien er sprake is van een consumentenkoop, heeft de koper conform de Richtlijn Verkoop op Afstand (artikel 7: 5 BW) het recht om (een deel van) de geleverde zaken binnen een termijn van 14 dagen zonder opgaaf van reden. Deze termijn begint wanneer de bestelde artikelen zijn geleverd. Indien de koper de geleverde zaken na deze termijn niet aan Bellyflowers heeft geretourneerd, is de koop een feit. Alvorens tot retourzending over te gaan, is de klant verplicht hiervan binnen de termijn van 14 dagen na levering aan Bellyflowers via info@bellyflowers.nl melding te maken. De klant dient te bewijzen dat de geleverde goederen op tijd zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging. De goederen dienen in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat te worden geretourneerd. Indien de zaken op enigerlei wijze door de klant zijn gebruikt, bezwaard of beschadigd, vervalt het recht op ontbinding in de zin van dit lid. Met inachtneming van het bepaalde in de vorige zin draagt ​​Bellyflowers er zorg voor dat binnen 14 werkdagen na ontvangst van de retourzending het volledige aankoopbedrag inclusief de berekende verzendkosten aan de koper wordt terugbetaald. Het retourneren van de geleverde zaken is geheel voor rekening en risico van de koper.

4.2 Het herroepingsrecht is niet van toepassing op:
– Diensten waarvoor de uitvoering met instemming van de consument is begonnen gedurende de periode van zeven werkdagen.
– Goederen of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de leverancier geen invloed heeft.
– Goederen die zijn vervaardigd volgens specificaties van de consument, bijvoorbeeld maatwerk, of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben.
– Voor goederen of diensten die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden, bijv. Hygiënegevoelige artikelen of die snel kunnen bederven of verouderen.
– audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.

4.3 Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen de kosten van retourzending altijd voor rekening van de consument.

 1. Gegevensbeheer
  5.1 Als u een bestelling plaatst bij Bellyflowers, worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van Bellyflowers. Bellyflowers houdt zich aan de Wet Persoonsgegevens en zal uw gegevens niet delen met derden.

  5.2 Bellyflowers respecteert de privacy van de gebruikers van de website en draagt ​​zorg voor de vertrouwelijkheid van uw persoonlijke gegevens.

  5.3 Bellyflowers maakt in sommige gevallen gebruik van een mailinglijst.

 1. Garantie
  6.1 Bellyflowers garandeert dat de door haar geleverde producten voldoen aan de eisen van bruikbaarheid, betrouwbaarheid en levensduur zoals deze redelijkerwijs door partijen bij de koopovereenkomst zijn bedoeld en staat daarmee in voor de fabrieksgarantie van het aan u geleverde product.

  6.2 De door Bellyflowers gehanteerde garantietermijn komt overeen met de fabrieksgarantietermijn. Bellyflowers is echter nooit verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de goederen voor elke individuele toepassing door de klant, noch voor enig advies omtrent het gebruik of de toepassing van de goederen.

6.3 De koper is verplicht de geleverde zaken bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat het geleverde artikel niet juist, onvolledig of incompleet is, dan dient de klant (alvorens over te gaan tot retourzending aan Bellyflowers) deze gebreken direct te melden via info@bellyflowers.nl Eventuele gebreken of verkeerd geleverde goederen kunnen en moeten binnen 7 dagen na levering aan Bellyflowers worden gemeld via info@bellyflowers.nl De goederen dienen in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat te worden geretourneerd. Ingebruikname na constatering van een gebrek, schade ontstaan ​​na constatering van een gebrek, bezwaren en/ of doorverkoop na constatering van een gebrek, doet dit recht van reclame en retourzending geheel vervallen.

6.4 Indien klachten van de klant door Bellyflowers gegrond worden bevonden, zal Bellfylowers (naar het oordeel van Bellyflowers) de geleverde zaken kosteloos vervangen. Iedere aansprakelijkheid van Bellyflowers voor enige andere vorm van schade is uitgesloten.

6.5 Bellyflowers is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk te stellen roekeloosheid van niet-leidinggevend personeel.

6.6 Deze garantie geldt niet:
A) zolang de koper jegens Bellyflowers in verzuim is.
B) indien de koper de geleverde zaken zelf heeft gepareerd en/ of gemodificeerd of door derden heeft laten repareren en/ of aanpassen.
C) indien de geleverde zaken zijn blootgesteld aan abnormale omstandigheden of anderszins onzorgvuldig zijn behandeld of zijn behandeld in strijd met de instructies van Bellyflowers en/ of instructies op de verpakking.
D) indien de ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of kwaliteit van de toegepaste materialen.

 1. Aanbiedingen
  7.1 Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in de aanbieding anders is vermeld.

  7.2 Bij aanvaarding van een vrijblijvend aanbod door de koper, behoudt Bellyflowers zich het recht voor het aanbod binnen de termijn van 3 werkdagen na ontvangst van die aanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken.

  7.3 Mondelinge toezeggingen binden Bellyflowers eerst nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.

  7.4 Aanbiedingen van Bellyflowers gelden niet automatisch ook voor nabestellingen.

  7.5 Bellyflowers kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de koper had behoren te begrijpen dat de aanbieding, of een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.

  7.6 Aanvullingen, wijzigingen en/ of nadere afspraken zijn slechts geldig indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.

 1. Overeenkomst
  8.1 Een overeenkomst tussen Bellyflowers en een klant komt tot stand nadat een opdrachtopdracht door Bellyflowers op haalbaarheid is beoordeeld.

  8.2 Bellyflowers behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend onder de voorwaarde dat de verzending geschiedt onder rembours of na vooruitbetaling.

  8.3 Bellyflowers heeft het recht om een ​​controle uit te voeren in het geval een klant ervoor kiest om achteraf te betalen of gebruik te maken van een creditcard. Op basis van deze controle kan Bellyflowers een alternatieve betaalmethode aanbieden of de bestelling annuleren. Bij grotere bedragen kan Bellyflowers als voorwaarde stellen dat de bestelling onder rembours wordt verzonden. Bellyflowers betaalt in dit geval de rembourskosten.

  8.4 Tenzij anders overeengekomen, dienen de door de consument verschuldigde bedragen binnen 14 dagen na levering van de zaak te worden voldaan.

 1. Afbeeldingen en specificaties
  9.1 Alle afbeeldingen; foto’s, tekeningen, enz., gegevens omtrent gewichten, afmetingen, kleuren, afbeeldingen van etiketten ed. op de website van Bellyflowers gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
 1. Overmacht
  10.1 Bellyflowers is niet aansprakelijk indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen als gevolg van overmacht.

  10.2 Onder overmacht wordt verstaan ​​iedere vreemde oorzaak, alsmede iedere omstandigheid, die redelijkerwijs niet kan worden genomen voor het risico van het runnen van de onderneming. Vertragingen in of niet-nakoming door onze leveranciers, storingen in het internet, storingen in elektriciteit, storingen in e-mailverkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, transportmoeilijkheden, stakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in levering, nalatigheid van leveranciers en / of fabrikanten van Bellyflowers alsmede hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken aan hulpmiddelen of transportmiddelen worden uitdrukkelijk als overmacht aangemerkt.

  10.3 Bellyflowers behoudt zich in geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. Bellyflowers is in geen geval verplicht enige boete of schadevergoeding te betalen.

  10.4 Indien Bellyflowers bij het intreden van de overmacht reeds gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het leverbare deel en/ of het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de koper verplicht dit te betalen. Factuur aangezien het een apart contract betrof. Dit geldt echter niet indien het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

 1. Toepasselijk recht/ bevoegde rechter
  11.1 Op alle overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.